Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Brouwer Webdesign.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Brouwer Webdesign, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst of bestelbon verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

1. DEFINITIES
Website : een samenhangend geheel van digitale internetpagina�s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
Onderhoud van een website : het door Brouwer Webdesign inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst & afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever
Opdrachtgever : de natuurlijke of rechtspersoon met wie Brouwer Webdesign een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. TOEPASSELIJKHEID
Door ondertekening van een overeenkomst met Brouwer Webdesign verklaart de opdrachtgever dat hij kennisheeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Brouwer Webdesign en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Brouwer Webdesign opgenomen wordt.

3. AANBIEDING EN ACCEPTATIE
Alle offertes en prijsopgaven door Brouwer Webdesign zijn geheel vrijblijvend.
Offertes en prijsopgave door Brouwer Webdesign blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Brouwer Webdesign. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.� Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Brouwer Webdesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Brouwer Webdesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.
De opdrachtgever erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Brouwer Webdesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Brouwer Webdesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Brouwer Webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Brouwer Webdesign zijn verstrekt, heeft Brouwer Webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen
Brouwer Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Brouwer Webdesign is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Brouwer Webdesign kenbaar behoorde te zijn.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Brouwer Webdesign de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien door Brouwer Webdesign of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Opdrachtgever vrijwaart Brouwer Webdesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. DUUR EN BEEINDIGING

Het ontwerpen van een nieuwe website door Brouwer Webdesign voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent daarom geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken.Brouwer Webdesign kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct be�indigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Brouwer Webdesign gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende leveringsvoorwaarden.Brouwer Webdesign heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te be�indigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of aan de andere kant het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft als dan geen recht op enige schade vergoeding. Indien er ook een domeinaam is geregistreerd zijn er jaarlijkse kosten voor de hosting van dit domein. U krijgt 3 maanden van te voren een bericht dat uw domein verlengt moet worden en de gelegenheid deze op te zeggen. Reageert u niet dan wordt deze automatisch voor ��n jaar verlengt


6. LEVERING EN LEVERTIJD
Brouwer Webdesign gaat na ontvangt van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Brouwer Webdesign eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Brouwer Webdesign? Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Brouwer Webdesign ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp.
Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Brouwer Webdesign over tot het voltooien van de volledige website.
Mocht Brouwer Webdesign onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Brouwer Webdesign alleen schriftelijke in gebreke worden gesteld, waarbij Brouwer Webdesign een termijn van minimaal 21 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
Door Brouwer Webdesign gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, diskette of cd-rom) aan de opdrachtgever verstrekt.

7. OVERMACHT
Brouwer Webdesign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Brouwer Webdesign als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen
In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Brouwer Webdesign alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.
Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en Brouwer Webdesign geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.
Eventuele al geleverde prestaties door Brouwer Webdesign tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. PRIJZEN
Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
Wijzigingen in de tarieven worden door Brouwer Webdesign minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te be�indigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. BETALING
o Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Brouwer Webdesign is de opdrachtgever betalingsplicht. De opdrachtgever dient binnen 10 dagen na het verende van de factuur door Brouwer Webdesign het verschuldigde bedrag te voldoen.
In de genoemde gevallen behoudt Brouwer Webdesign zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen. zijn ontvangen.
Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan Brouwer Webdesign over het openstaande bedrag. De wettelijke rente begint dan te lopen vanaf het verstrijken van de 2 weken.
Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreven, wordt door Brouwer Webdesign een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.
Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij uiterlijk binnen 2 weken na facturering Brouwer Webdesign hiervan schriftelijk en aangetekend op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen tegen Brouwer Webdesign heeft voldaan.
Bij betaling van de factuur gaat de klant akkoord met het geleverde werk en wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.

10. COPYRIGHT
Al het door Brouwer Webdesign vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Brouwer Webdesign niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
De eigendom van door Brouwer Webdesign verstrekte idee�n, concepten of ontwerpen blijf volledig bij Brouwer Webdesign, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.
In het laatste geval kan Brouwer Webdesign hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Brouwer Webdesign gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
Brouwer Webdesign behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. AANSPRAKELIJKHEID
Voor zover Brouwer Webdesign bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Brouwer Webdesign weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Brouwer Webdesign op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Brouwer Webdesign of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Brouwer Webdesign.
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Brouwer Webdesign slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Brouwer Webdesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Brouwer Webdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Als deze informatie niet verzekerd is door een erkende beveiligingsfirma. Onze bevoegdheid schuift dan over op de hunne.
Brouwer Webdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
De inhoud van de gegevensverspreiding en �publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Brouwer Webdesign wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Brouwer Webdesign aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever